Bewindvoering

Wanneer u als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap, verslaving, ziekte of ouderdom niet langer in staat bent uw financiële zaken te beheren, dan kunt u uw financiën uitbesteden aan een professionele bewindvoerder.

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Dit is een financiële (beschermings) maatregel waarbij het gaat om het beheren van het hele vermogen. Iemand die de bewindvoering uitoefent wordt een bewindvoerder genoemd.

In principe kan iedereen die meerderjarig is een bewindvoerder worden, mits deze door de rechter officieel wordt benoemd. De bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording af leggen aan de rechter. Op deze manier draagt de rechter samen met de bewindvoerder de zorg om uw financiën op een verantwoorde wijze te beheren.

Wanneer u onder bewind staat mag u niet meer zonder goedkeuring van de bewindvoerder over uw financiële goederen beschikken. U zult daarom altijd eerst met de bewindvoerder moeten overleggen voordat u iets met uw vermogen (geld) kan gaan doen.

Er is een openbare register waarin vermeld staat wie onder bewind of curatele is gesteld. Ook mensen die onder bewind staan wegens verkwisting of problematische schulden, worden erin opgenomen.

Handelingsbekwaamheid bij onderbewindstelling;

De persoon van wie de goederen onder bewind gesteld worden, blijft handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van een contract of een huwelijk. De financiële beslissingen worden echter voortaan in overleg met de bewindvoerder genomen.

Uw vermogen in goede handen:

Minimaal één keer per jaar controleert de kantonrechter of wij de inkomsten en uitgaven van onze cliënten op de juiste manier hebben beheerd. Bovendien houden we onze cliënten, indien gewenst, maandelijks op de hoogte van alle inkomsten en uitgaven. Over financiële beslissingen die meer dan € 1500 bedragen, besluiten we niet zelf, maar leggen we deze voor aan de kantonrechter. Op die manier weet u zeker dat uw vermogen in goede handen is en dat geeft wel zo’n veilig gevoel.

Bovendien werken we volgens de richtlijnen van de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders, de NBBI.

Kosten:

De kosten van bewindvoering worden vastgesteld door de kantonrechter. Uitgangspunt zijn de tarieven zoals vastgesteld door de staatssecretaris van justitie. Deze kunt u vinden op rechtspraak.nl.

Bij de berekening van deze tarieven is uitgegaan dat een intake 6 uur kost en reguliere bewindvoering 15 uur.

Als blijkt dat er meer werkzaamheden moeten worden verricht boven dit aantal uren dan zal de bewindvoerder vooraf aan de Kantonrechter toestemming vragen om extra uren in rekening te mogen brengen. Het kan dan gaan om activiteiten die in de lijst van niet gewone werkzaamheden genoemd zijn.

Binnen uw gemeente zijn voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten. Als u hier recht op heeft, dan zal de bewindvoerder deze voorzieningen voor u aanvragen.

Elke gemeente heeft zijn eigen regels waarin binnen een bepaalde tijd deze aanvraag moet zijn gedaan. Dit kan gevolgen hebben dat er onderdelen van de aanvraag bijzondere bijstand wordt afgewezen. Hierover zullen wij u informeren.